เริ่มต้น
Formular-A Co., Ltd.

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จัดตั้งในปี 2546 เพื่อเป็นบริษัทนำเข้า และประกอบกิจการโรงงานผลิตสารเคมีที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือน สารเคมีที่ใช้กับสัตว์น้ำ และใช้กับทางปศุสัตว์ บริษัทได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการทำธุรกิจจัดจำหน่ายถึงร้านค้าทั่วประเทศ จึงทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและถูกจัดว่าเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ

คุณค่า

 

ผู้นำด้านนวัตกรรม - บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้คิดอยู่เสมอและให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพไปถึงมือลูกค้า

 

 

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ – บริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีอยู่ตลอดเวลาและการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง เพื่อให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ความจริงใจ – จากการที่บริษัทได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบริษัทและคู่ค้า ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

 เป้าหมาย

 

บริษัทมุ่งหวังที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

 ผลิตภัณฑ์

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ตรงหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า

 เชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเกินและซื้อผลิตภัณฑ์อารักขาพืชทั่วโลก

 สถานที่

บริษัทมุ่งหวังที่จะนำสินค้าไปสู่ตลาดภายในประเทศได้อย่างทั่วถึง และเป็นตัวเลือกที่ทุกคนต้องการ

 ตำแหน่งทางการตลาด

บริษัทคงความสามารถในการแข่งขันและรักษาสถานภาพในตลาด

 บรรจุภัณฑ์

ส่งมอบสินค้าที่คุ้มค่าและมีคุณภาพสูง และนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

 โปรโมชั่น

บริษัทจะใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาด

บุคลากร

บริษัทได้อบรมบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบริษัทคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถปฏิบัติตามปรัชญา วัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขันสูง

นโยบาย

บริษัทสามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบายที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล