รู้จักเรา

มาสัมผัสประสบการณ์เกษตรที่แท้จริงกันเถอะ

+ เพิ่มเติม...

คุณค่าของบริษัท

เพื่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เราพัฒนาการเกษตร

+ เพิ่มเติม...

เป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เกษตรที่ดีที่สุด

+ เพิ่มเติม...

ผู้นำด้านนวัตกรรม

บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้คิดอยู่เสมอและให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพไปถึงมือลูกค้า


ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

บริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีอยู่ตลอดเวลาและการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง เพื่อให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความจริงใจ

จากการที่บริษัทได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบริษัทและคู่ค้า ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แบรนด์ของบริษัท


เป้าหมาย

บริษัทมุ่งหวังที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ผลิตภัณฑ์

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ตรงหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า

เชื่อถือได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเกินและซื้อผลิตภัณฑ์อารักขาพืชทั่วโลก

สถานที่

บริษัทมุ่งหวังที่จะนำสินค้าไปสู่ตลาดภายในประเทศได้อย่างทั่วถึง และเป็นตัวเลือกที่ทุกคนต้องการ

ตำแหน่งทางการตลาด

บริษัทคงความสามารถในการแข่งขันและรักษาสถานภาพในตลาด

  

บรรจุภัณฑ์

ส่งมอบสินค้าที่คุ้มค่าและมีคุณภาพสูง และนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

โปรโมชั่น

บริษัทจะใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาด

บุคลากร

บริษัทได้อบรมบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบริษัทคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถปฏิบัติตามปรัชญา วัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขันสูง

นโยบาย

บริษัทสามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบายที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล